Köszöntjük Szarvasgede honlapján!
Címlap

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy kihelyezett zöld színű konténer a Szarvasgede Község Önkormányzata garázsánál (korábban Tűzoltószertár, Kossuth Lajos út 30.) található.

A konténerbe elhelyezhetőek a feleslegessé vált textil anyagok, ruhaneműk, lábbelik.
Ezeket tisztán és becsomagolva kérjük a konténerbe bedobni!
A konténer nem az Önkormányzat tulajdona!

A benne elhelyezett ruházati darabok és lábbelik 100%-ban történő újbóli felhasználásáról, újrahasznosításáról a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség KTVF: 43922-1/2013. sz. tájékoztatása és a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala által kiadott igazolás alapján Ármós Mihály – Detk, Rákóczi Ferenc utca 4. – egyéni vállalkozó gondoskodik.

Előre is köszönjük a természetes környezet védelme, a segítségre szorulók támogatása és a fogyatékkal élők foglalkoztatása érdekében történő közreműködésüket!

Szarvasgede, 2014. március 6.                

Kovács Ottó Béla
polgármester

 

Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községek polgármesterei a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Palotási Közös Önkormányzati Hivatal jegyző  munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.
 • Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.
 • Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöke által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.,
 • Közigazgatási területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvvezetői képesítés, legalább 3 év jegyzői, aljegyzői tapasztalat,
 • Pályázatok lebonyolításában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozata arról, hogy alkalmazás esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84.§ (1) bekezdése és 85.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mihály Palotás község polgármestere nyújt, a 06-32-580-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 305/2014.  valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községek polgármesterei bírálják el lakosságszám arányos többségi döntéssel. A pályázók meghallgatására is sor kerülhet. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázati elbírálást követő 3 napon belül tájékoztatást kapnak. A kinevezési jogkör gyakorlói fenntartják jogukat arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Helyben szokásos módon - 2014. március 7.

 

A 2129. sz. Galgaguta-Jobbágyi összekötő út 26+490 – 26+730, valamint a 26+788 – 27+350 szelvényszakaszokon útfelújítási munkálatok kezdődnek 2014. március 4-én, amelyek várható befejezési időpontja 2014. április 14.

Az első napokban a „Szarvasgede, Kossuth út 46. sz.” megnevezésű buszmegállók öbleit és a kapcsolódó útfelületet újítják fel, ahol a szegélykövek cseréjét is elvégzik. Az út szélére felrakódott réteget felszedik, helyére rézsűs, zúzalékkal tömörített útpadka kerül kialakítására. Ez a felújítási szakasz a Csécse-Jobbágyi kereszteződéstől a Kossuth út - Hunyadi út kereszteződésén túl kb. 8-9 m-ig tart a templom irányába.
A másik szakasz a Csécse-Jobbágyi kereszteződéstől Jobbágyi felé a Vámpart alsó harmadáig tart.

A felújítási munkák időtartama alatt a közúti közlekedésben a fenti szakaszakon forgalomkorlátozásra kerül sor. Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett közlekedési táblák és a forgalomirányítók jelzéseit figyelembe véve közlekedjenek!

Külön figyelmet kérünk a buszra várakozóktól és az iskolás gyerekeket kísérő felnőttektől a buszmegállók megközelítésekor, valamint a fel- és leszálláskor a balesetek elkerülése érdekében!

Szarvasgede, 2014. március 3.

Kovács Ottó Béla
polgármester

 

1.)  A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  12.3/449-24/2013/HAT sz. határozata értelmében a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. (3360. Heves, Károlyi Mihály út 15., KÜJ az.: 10047430, KTJ az.: 101171026, adószám: 11164542-2-10., cégjegyzékszám: 10-09-020300.) mint kijelölt közérdekű szolgáltató végzi.

2.) Az ideiglenes ellátás

 • időtartama: 2014. január 1.-től Szarvasgede Község Önkormányzatának az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződésének  megkötéséig, de legfeljebb 2014. szeptember 30.-ig tart;

 

 • földrajzi kiterjedése: Szarvasgede község közigazgatási területe;
 • útvonala: Kossuth Lajos út, Béke utca, Hunyadi út, - Hunyadi út 13-15: a

Dózsa György úti hulladék elszállítása innen történik 5 t-ás súlykorlátozás miatt -, Rákóczi út, Arany János út, Kossuth Lajos út, Béke tér, Petőfi Sándor út, Kossuth Lajos út;

 • rendszeressége: heti rendszerességgel, minden szerdán 06.00-18.00 óra között;
 • az első szállítás időpontja: 2014. január 3.-a, péntek !

3.) Az ideiglenes ellátás keretébe tartozó hulladék

 • típusa: települési szilárd hulladék, gyűjtőszigetekben gyűjtött hulladék;
 • jellege: nem veszélyes hulladék;
 • mennyisége: kb. 102 tonna/év;
 • összetétele: települési szilárd hulladék.

4.) A közérdekű szolgáltatás díja természetes személyek esetén 80 vagy 120 literes gyűjtő edénynél nettó 0,- Ft/hó + ÁFA, nem természetes személy esetén 120 literes gyűjtőedénynél nettó 802,-Ft/hó + ÁFA, azaz: bruttó 1.019,- Ft/hó.

5.) A szolgáltatási díj fizetése: Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kiállított számla alapján utólag fizeti meg.

Szarvasgede, 2013. december 30.
Kovács Ottó Béla
polgármester

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.  – székhely -
3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. – ügyfélszolgálati iroda  -
3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. – ügyfélszolgálati iroda -

Ellátandó feladatok: Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • munkaügyi és bérszámfejtési feladatok a közös hivatal feladat ellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzatra és költségvetési szervére vonatkozóan,
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek intézése,
 • pályázatok előkésztése, bonyolításban való közreműködés, pályázatok fenntartási jelentései.
 • önkormányzati költségvetések és beszámolók elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettség vállalás vezetése.
 • Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.                    
Alkalmazási feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • közigazgatásban,  önkormányzati gazdálkodásban  szerzett szakmai gyakorlat,  közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, excel ).

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - pótolható - az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásában rész vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör  a benyújtott jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit jegyző nyújt a 32/580-055, 06-30-622-8491telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a jelentkezésnek a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal  címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ), vagy személyesen ugyanezen címre.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ pénzügyi ügyintézői munkakör/ 1012/2013”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.december 16.

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede Községi honlapok - 2013. november 23.
 • Önkormányzati hirdetők Palotás-Kisbágyon -Szarvasgede 2013. november 23.

Palotás, 2013. november 22.

Krekács Judit sk. jegyző

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 
Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió önkéntes embertársunk, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com weboldal egy kiemelt forrása a színvonalas minőségű weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a havi törlesztőrészelet? Pénzre van szüksége? Váltsa ki meglévő magas kamatozású hitelét!
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!


Névnap
Ma 2018. augusztus 18., szombat, Ilona napja van. Holnap Huba napja lesz.
Szállások, apartmanok Felsőtárkányban. Pihenésre vágyik? Válassza Felsőtárkányt!
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
Hintaágy, hintaágyak, kerti hintaágyak, kerti hinták, dönthető hintaágyak készítése és forgalmazása. Hintaágy katalógus és online rendelés közvetlenül a gyártótól.
Esküvői, ballagási, bocskai öltönyök, ingek, férfiruhák felsőfokon.
Bélapátfalvai szállások
Hotel Nyíregyházán
Demjén szállás
Hálózatépítés, MLM
egerhotels.eu
GyongyosAllas.hu
Hirdetés
Google PageRank