Címlap

Felhívom Szarvasgede Község Lakossága figyelmét, hogy 2015. március 05-én új jogszabály lépett életbe a szabadtéri tűzgyújtási szabályok vonatkozásában:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)

Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint 225. §-a értelmében ha jogszabály másként nem rendelkezik lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a BELTERÜLETEN ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.
Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő 5/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 5.§-a szerint a kerti hulladék és avar elégetése  január 1-je és december 31-je között, kedd és pénteki napokon megengedett.

Ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése!

Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a kerti hulladék égetésének szabályai az alábbiak:

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

KÜLTERÜLETEN kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója  a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól  a katasztrófavédelmi szerv állománya, a tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.  Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A tervezett tarló,- lábon álló növényzet,- avar,- és egyéb növényi hulladék égetésére vonatkozó kérelmet az irányított égetés helyének, időpontjának és terjedelmének megjelölésével a megkezdés előtt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban be kell nyújtani, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Salgótarjáni

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Új előírás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve legalább 3 m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet  éghető aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Szarvasgede, 2015.04.09.                    
dr.Tóth Gabriella sk.
jegyző

 

Hirdetmény: ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése >>

 

ÉRTESÍTÉS A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK HELYSZÍNÉRŐL, IDŐPONTJÁRÓL

 

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. - székhely
 • Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. - ügyfélszolgálati iroda -
 • Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. - ügyfélszolgálati iroda -

Ellátandó feladatok:
Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok a közös hivatal feladatellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzati és költségvetési szervére vonatkozóan. Közfoglalkoztatásssal kapcsolatos ügyek intézése. Pályázatok előkészítése, bonyolításban való közreműködés, pályázatok fenntartási jelentései. Önkormányzati költségvetések és beszámolók elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és  statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű  számítógépes ismeretek. ( word, excel ),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- pótolható- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mihály polgármester nyújt, a 32/580-055, 06-30/768-4016  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 394/2014. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: 3042 Palotás, Kossuth út 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községi honlapok – önkormányzati hirdetők  - 2014. április 23.
 • KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság www.közigallas.gov.hu  -2014. április 23.

Palotás, 2014. április 23.
Szabó Mihály polgármester sk.

 

Felhívás az általános iskolákba történő beíratására - kattintson erre a hivatkozásra a megtekintéshez >>

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 
Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió önkéntes embertársunk, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com weboldal egy kiemelt forrása a színvonalas minőségű weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a havi törlesztőrészelet? Pénzre van szüksége? Váltsa ki meglévő magas kamatozású hitelét!
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!


Névnap
Ma 2018. június 20., szerda, Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.
Szállások, apartmanok Felsőtárkányban. Pihenésre vágyik? Válassza Felsőtárkányt!
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
Hintaágy, hintaágyak, kerti hintaágyak, kerti hinták, dönthető hintaágyak készítése és forgalmazása. Hintaágy katalógus és online rendelés közvetlenül a gyártótól.
Esküvői, ballagási, bocskai öltönyök, ingek, férfiruhák felsőfokon.
Bélapátfalvai szállások
Hotel Nyíregyházán
Demjén szállás
Hálózatépítés, MLM
egerhotels.eu
GyongyosAllas.hu
Hirdetés
Google PageRank