Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községek polgármesterei a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Palotási Közös Önkormányzati Hivatal jegyző  munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.
 • Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.
 • Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöke által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.,
 • Közigazgatási területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvvezetői képesítés, legalább 3 év jegyzői, aljegyzői tapasztalat,
 • Pályázatok lebonyolításában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozata arról, hogy alkalmazás esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84.§ (1) bekezdése és 85.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mihály Palotás község polgármestere nyújt, a 06-32-580-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 305/2014.  valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községek polgármesterei bírálják el lakosságszám arányos többségi döntéssel. A pályázók meghallgatására is sor kerülhet. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázati elbírálást követő 3 napon belül tájékoztatást kapnak. A kinevezési jogkör gyakorlói fenntartják jogukat arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Helyben szokásos módon – 2014. március 7.