Szarvasgede Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szarvasgede Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A munkakör betölthetőségének időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kovács Ottó Béla polgármester nyújt, a 06-30-696-3950-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Szarvasgede Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését (falugondnok).
 • Személyesen, Kovács Ottó Béla polgármesternél (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselő-testület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szarvasgede Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja (www. szarvasgede.hu) – 2015. április 28.

Szarvasgede. 2015. április 28.

Kovács Ottó Béla sk.
polgármester

Kattintson erre a hivatkozásra az eredeti formátumú álláshirdetés megtekintéséhez >>