A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1)-(2) bekezdése és 83.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§-a alapján az óvoda fenntartója a Szarvasgedei Csicsergő Óvodában a 2016/2017. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

Óvodai beiratkozás a 2016/2017. nevelési évre:  2016. május 17.-től – május 19.-ig

Beiratkozás helye: Szarvasgedei Csicsergő Óvoda Szarvasgede, Kossuth út 28.
Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek TAJ számát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

2015. szeptember 1. napjától a törvény 8.§ (2) bekezdése értelében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik és 2017. augusztus 31.-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Két és féléves gyermekek felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség.

Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat akiknek gyermeke 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.( Ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni amelynek körzetében lakik a gyermek.
A Szarvasgedei Csicsergő Óvoda felvételi körzete:  Szarvasgede közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a jogorvoslati vonatkozó tájékoztatással együtt 15 napon belül értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Siposné Kiss Mónika
óvodavezető