Szarvasgede Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szarvasgede Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       önéletrajz
 •       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       vezetői engedély másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
 •       nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ottó Béla polgármester nyújt, a 0630/696-3950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szarvasgede Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZG/273/2021 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 •       Személyesen: Kovács Ottó Béla polgármester, Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselő-testület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szarvasgede Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. június 16.
 •       Szarvasgede Község Önkormányzata honlapja (www.szarvasgede.hu) – 2021. június 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.