A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 49.§. (1) (2) bekezdés, valamint a 83.§. (2) bekezdés b) pontja alapján az Óvoda Önkormányzati fenntartói  a szarvasgedei Csicsergő Óvodában a 2013/2014. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozták meg:

KEDVES SZÜLŐK!

Óvodai beíratás a 2013/2014 nevelési évre:

  • május 6-tól  –  május 10-ig ( hétfőtől-péntekig)
  • de. 8 órától – du. 16 óráig.

Beiratkozás helye:

  • Csicsergő Óvoda Szarvasgede, Kossuth út 28.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét december 31. napjáig betölti, a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az 1993.évi LXXIX. törvény 24. §. (3) bekezdése értelmében.
Az ötéves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

  • Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.( Ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)
  • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a Szarvasgedei Csicsergő Óvodában lehetséges.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni amelynek körzetében lakik a gyermek.
A szarvasgedei Csicsergő Óvoda felvételi körzete:
Szarvasgede és Csécse közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt
legkésőbb 2013. június 10-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Siposné Kiss Mónika
óvodavezető