Szarvasgede Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szarvasgedei Csicsergő Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban :Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Palotási Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvodapedagógus,
 •       Szakképesítésnek megfelelő – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, ne álljon a Kjt.20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
 •       Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel(vezetési program)
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételek meglétét
 •       Nyilatkozat arra vonazkozóan , hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ottó Béla polgármester nyújt, a 32/483 030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szarvasgede Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZG/554/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Szarvasgedei Csicsergő Óvoda Óvodavezető.
 •       Személyesen: Kovács Ottó Béla polgármester, Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-ban, valamint a 326/2013. (VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. A vezetői megbízásról Szarvasgede Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot , hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Palotási Közös Önkormányzati Hivatal – 2020. november 23.
 •       Palotási Közös Önkormányzati Hivatal Szarvasgedei Ügyfélszolgálati Irodája – 2020. november 23.
 •       Szarvasgede Község Önkormányzata honlapja – 2020. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uhyb5edyh9