ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZARVASGEDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Szarvasgedei Csicsergő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Palotási Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szarvasgede
Álláshirdető szervezet bemutatása: Egycsoportos óvoda, SNI gyermekek ellátása
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény: 1992. évi XXXIII. törvény, a 2011. évi CXC. törvény, és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, valamint a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus, továbbá pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
legalább három év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat igazolása hatósági bizonyítvány benyújtása, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéle
hatósági bizonyítvány benyújtása, amellyel a pályázó igazolja, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását
Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
részletes szakmai önéletrajz
vezetői program
szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.11. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A vezetői megbízásról a Képviselő-testület dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szarvasgede.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.11.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.